Αρχική Κοινωνια Παιδεια Επιδοτούμενο 9μηνο μεταλυκειακό πρόγραμμα εκπαίδευσης από το 1ο ΕΠΑ.Λ Λεχαινών

Επιδοτούμενο 9μηνο μεταλυκειακό πρόγραμμα εκπαίδευσης από το 1ο ΕΠΑ.Λ Λεχαινών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών, μετά από πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, καλεί αποφοίτους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Ετος-Τάξη Μαθητείας στις παρακάτω ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 1ο
ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών : 10 Θέσεις Μαθητείας
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής : 12 Θέσεις Μαθητείας

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) κάτοχοι
α1)απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή
α2)απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν.
4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Ετος-Τάξη Μαθητείας – Β΄ ΦΑΣΗ.

Το «Μεταλυκειακό Ετος – Τάξη Μαθητείας» θα έχει συνολική διάρκεια εννέα (9) μηνών και θα περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και
β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

Οι μαθητευόμενοι θα συνάψουν Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη τους και θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην με αριθμό Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Β΄/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. Με την ολοκλήρωση του
Μεταλυκειακού Ετους – Τάξης Μαθητείας και πριν από τη συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης, κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Ετους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο (75%) του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπου για τους κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 22,83€, ήτοι 17,12€ και για τους άνω των 25 ετών 26,18 ήτοι 19,64. Η επιδότηση για τους κάτω των 25 ετών είναι 11€ ανά ημέρα εργασίας και για τους άνω των 25 ετών 14€ ανά ημέρα εργασίας αντίστοιχα. Τα ποσά των επιδοτήσεων προέρχονται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΠΕΘ στους μαθητευόμενους. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από
τον εργοδότη ( 9,35€ ανά ημέρα εργασίας).

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 14.00 έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00.
Κάθε υποψήφιος στην β΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Δικαιολογητικά – Συνοδευτικά έγγραφα
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση Υποψηφίου Μαθητευόμενου (Δίνονται από την σχολική μονάδα)
2. Φωτοαντίγραφα των: α. απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και β. πτυχίου ΕΠΑΛ
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικού ΑΦΜ
6. Υπεύθυνη δήλωση (Δίνονται από την σχολική μονάδα)

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών ( mail @1 epal-lechain . ilei . sch .gr )
β) στο fax 2623029104 του 1ο ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών και
γ) αυτοπροσώπως στην διεύθυνση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών. (Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Πληροφορίες : 2623022861)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ