Αρχική Οικονομια Αγροτικα Διεύθυνση Γεωργίας Ηλείας – Επιδοτούμενα προγράμματα για τους αγρότες

Διεύθυνση Γεωργίας Ηλείας – Επιδοτούμενα προγράμματα για τους αγρότες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενημερώνει τους καλλιεργητές του Νομού ότι δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 1013/95296/13.09/2017 (ΦΕΚ 3256 Β’/18.09.2017, ΑΔΑ 71ΙΤ4653ΠΓ-ΥΗΙ) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της δράσεως 10.1.04 «Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές και εφαρμόζεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης .
Για το Νομό Ηλείας η δράση αφορά την Λεκάνη Πηνειού όπως ορίζεται στην ΚΥΑ αρ. 19652/1906/05.08.1999 (ΦΕΚ Β’ 1575).

Οι μεθοδολογίες που αφορούν τη δράση στο Νομό Ηλείας είναι

  • αγρανάπαυση
  • αμειψισπορά
  • χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες και
  • ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα

Φάκελλο υποψηφιότητας προκειμένου να ενταχθούν στη δράση και να τύχουν επιδότησης μπορούν να καταθέσουν οι παραγωγοί εφόσον δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr , στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr. καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηλείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ